Propozice

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů MEZZOCHORI
6. – 8. listopadu 2020, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké slavnosti, z.s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem. Absolutní vítěz loňského ročníku (tj. Mezzochori 2019) se může zúčastnit v následujícím roce pouze nesoutěžní kategorie. Doporučujeme zúčastněným sborům, aby zařadily do svého repertoárového výběru autory, kteří slaví v roce 2020 významné životní jubileum (Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Jan Hanuš, Klement Slavický, Zdeněk Šesták, Josef Suk, Miroslav Raichl, Jiří Teml, Zdeněk Pololáník).

I. kategorie:

Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná skladba pro smíšené sbory: Jan Nowak – Hej, hej, hej!
Povinná skladba pro dívčí sbory: Markéta Dvořáková – Prší, prší
Povinná skladba pro mužské sbory: Jan Vičar – Bacche, bene venies

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 85 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 15 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol. Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná část programu:
a) Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Zájemci o účast kontaktují pořadatele v příslušném kraji a vyplní jeho přihlášku.

Krajská postupová přehlídka v Jihomoravském kraji se uskuteční

ve čtvrtek 2. dubna 2020

v Kulturním centru Semilasso, Palackého tř. 126, 612 00 BRNO

On-line přihláška je k vyplnění a odeslání připravena na webu:

https://www.nipos.cz/prihlaska/

Poslední den pro odeslání přihlášky je neděle 15. března 2020

Sbormistr je povinen v den konání postupové přehlídky přinést pro porotu 3x notové party, které mu budou po přehlídce vráceny.

Také je třeba, aby sbormistr předložil jmenný seznam studentů s datem narození, názvem střední školy, kterou navštěvují, a jeho správnost potvrdit svým podpisem. Tento seznam předloží na vyžádání na postupové i na celostátní přehlídce.

Povinné skladby jsou pro všechny zájemce připraveny u odborné pracovnice pro středoškolské pěvecké sbory NIPOS-ARTAMA, Zuzany Jandové na adrese: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Zuzana Jandová, P.O.BOX 12, Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, +420 774 058 219. Napište si o ně!
email: jandova@nipos.cz

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tří a více člennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v obou kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 31. května 2020. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátní přehlídky, jmenuje NIPOS-ARTAMA.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovala:
Zuzana Kacafírková, NIPOS-ARTAMA
Marie Řídká, krajský organizátor